Юрків Надія Миколаївна

Асистент, кандидат економічних наук

 yrkiv nadia

 Навчальна робота
Основні дисципліни, що читаються: аналіз зовнішньоекономічної діяльності, економіка і фінанси підприємства, маркетинг, управління конкурентоспроможністю на світовому ринку.

Науково-дослідна робота
- дослідження еколого-безпечної діяльності лісогосподарських підприємств в контексті сталого лісокористування;
- формування еколого-економічних засад міжнародної торгівлі товарами лісосировинного походження.
Автор і співавтор 17 публікацій у наукових фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, двох методичних розробок, а також семи доповідей і тез на всеукраїнські та міжнародні наукові конференції.

Основні публікації
1. Оцінювання позицій лісових підприємств на зовнішніх ринках деревинної продукції (на прикладі ДП “Львівське лісове господарство”)/ Максимець О.В., Борис Н.М.// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 20.12. – С. 205-211.
2. Еколого-економічні та соціальні проблеми впровадження сучасних технологій лісозаготівлі/ Борис М.М., Борис Н.М.// Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 грудня 2010 р. – Львів: Товариство “Зелений Хрест”, Ліга-Прес, 2011. – С. 184-189.
3. Аналіз експорту деревинної продукції державного підприємства “Львівське лісове господарство”/ Туниця Т.Ю., Борис Н.М. // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011, вип. 21.7. – С. 107-112.
4. Світовий та європейський ринок лісоматеріалів: реалії і тенденції/ Туниця Т.Ю., Борис Н.М.// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XVII, №1. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2011. – С. 315-323.
5. Аналіз зовнішньої торгівлі України деревиною та продукцією з деревини// Вісник ХНТУСГ: Системотехніка і технології лісового комплексу. Збірн. наук.-техн. праць. – Харків: ХНТУСГ, 2012. – Вип. 123. – С. 195-201.
6. Стан і тенденції європейського ринку круглих лісоматеріалів в умовах виходу з економічної кризи// Актуальні проблеми екомічного і соціального розвитку регіону: Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – В 2-x томах. – Т.2. – Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 2012. – С. 30-34.
7. Влияние мирового экономического кризиса на эффективность международной торговли отечественных лесных предприятий/ Актуальные проблемы лесного комплекса/ Под общей редакцией Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. Выпуск 35. – Брянск: БГИТА, 2013. – С. 139-142.
8. Дослідження зовнішньої торгівлі України деревинною продукцією з урахуванням еколого-економічних чинників // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №8 (197). Ч. 2. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2013. – С. 38-41.
9. Стратегія поведінки вітчизняних лісових підприємств на міжнародному ринку промислових круглих лісоматеріалів з урахуванням прогнозування попиту/ Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка: Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі. Збірн. наук.-техн. праць. – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 143. – С. 13-18.
10. Ефективність міжнародної торгівлі деревиною з урахуванням екологічного фактора/Науковий журнал. Економічні науки: збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – Хмельницьк, 2013. – Вип. 6. – С. 43-50.
11. Управління екологічною безпекою експортної діяльності підприємств лісового господарства за умов сталого лісокористування// Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2013, вип. 23.17. – С. 101-107.
12. Формування та оцінка екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №2 (209). – Луганськ: Вид-во СНУ, 2014. – С. 30-37.
13. Управління екологічною безпекою експортної діяльності лісових підприємств як механізм збалансованого природокористування/Науковий журнал. Економічні науки: збірник наук. праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – Хмельницьк, 2014. – Вип. 7. – С. 96-104.
14. Поглиблення змісту поняття “експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку / Туниця Т.Ю., Юрків Н.М.// Вісник ХНАУ імені В.В. Докучаєва. – №6. – Харків: Вид-во ХНАУ, 2014. – С. 76-82.
15. Управление экологической безопасностью экспортной деятельности лесных предприятий на основе интегрированного экологического менеджмента // Сборник научных статей “Экономика и управление ХХІ века” Учреждение образования “Гродненский государственный университет им. Я. Купалы”. – Ч 1. – Республика Белорусь, 2014. – С. 12-14.
16. The environmental influence of ecological security factors of forest enterprises export activities [Internet source] / N. M. Yurkiv // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – Access mode:http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_5.pdf
17. Еколого-економічні засади формування стратегічного набору лісових підприємств/ Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал. – Київ: ТОВ “Екоінвестком”, 2015. – № 1. – С. 28-31.

Освіта
Учбовий заклад: Національний лісотехнічний університет України, м. Львів.
Факультет: Економічний.
Спеціальність: 8.050206 – Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Кваліфікація: магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, диплом з відзнакою.
Роки вступу та завершення навчання: 2006 – 2011 рр.

Досвід роботи
2017 – по теперішній час - асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України;
2011 – по теперішній час - аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України.

E-mail:
borysnadia(at)nltu.edu.ua

GREEN Blue Orange BACK TO TOP